Home
History
Pooja
Vazhipadu
Photo Gallery
Location
Contact Us

Location from Kannur :   8 K.M.
Nearest Temples:
Parassini Kadavu Sree Muthappan Kshethram : 30 K.M.
Chovva Maha Shiva Kshethram :   5 K.M.
Elayavoor Devi Kshetram :   3 K.M.
Varam Sastham Kottam Kshethram :   2 K.M.
Varam Sree Koorumba Bhagavathi Kshethram :   2 K.M.
Valiyannur Maha Lakshmi Kshethram :   1 K.M.
Valiyannur Sree Polippil Bhagavathi Kshethram :   500 M.
Location Map          Location