Shri Thumdikkoth Bhagavathi Kshethram Entrance with Nadapatha